Home > เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พีเอพี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด

บริษัท พี เอ พี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนเต็ม 100 ล้าน วัตถุประสงค์ บริษัท พี เอ พี แก็สแอนด์ออยล์ จำกัด ก่อตั้งเพื่อประกอบธุรกิจการค้าและลงทุนด้านพลังงาน

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

สร้างทางเลือกโดยการนำพลังงานทดแทนที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค ดำเนินธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณค่าให้กับผู้บริโภคดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผลตอบแทนที่บริษัทได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ LPG ให้เทียบเท่าสังคม

LPG ยังคงเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญและจำเป็นต่อประเทศอีกยาวไกล ปัจจุบันปริมาณการใช้กว่า 4 ล้านตันต่อปี แต่มีผู้ประกอบการผู้ค้าแก๊ส มาตรา 7 น้อยราย ซึ่งลดลงจากเมื่อก่อนมาก ประกอบกับการที่รัฐมีนโยบายให้มีการแข่งขันอย่างเสรี โดยมีแนวทางที่จะปล่อยลอยตัวด้านราคา และเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าเองได้ ซึ่งแนวทางการแข่งขันอย่างเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม โดยทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ ทั้งผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าที่มีราคาถูกลง มีคุณภาพดีขึ้น ผู้ประกอบการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดความแข็งแรง สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่นได้ ดังนั้นบริษัทได้เห็นถึงศักยภาพจึงนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Copyright © 2009-2012 PAP Gas and Oil Co,.Ltd.240/48 Floor 22th Ayothaya Tower, Rachadapisek rd., HuayKwang Bangkok 10310
Tel: (66)26928404-12 | Fax: (66)269228413 | Email: marketing@pap-gas.com